Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất tháng 9 năm 2021


13/09/2021 86 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất tháng 9 năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1yQLAdAP8zF1QAFIC9WnB3f9RS3ticklU/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu