Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất tháng 6 năm 2021


04/06/2021 154 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất tháng 6 năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1z0kTXaJWUKC9JTKuG8Si3GZSoE5UgroB/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu