Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT


08/01/2021 110 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1a954pqXjfED--TlZ7DzlXmk84HkIqrG6/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu