Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua hiện vật (sữa, đường) bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho NLĐ năm 2023


07/12/2022 112 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua hiện vật (sữa, đường) bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho NLĐ năm 2023

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1u4qLx4h6V-qPbBCWlUb_NRzaxFmOkO26/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu