Đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất khu vực phía Đông thị xã Đông Triều


12/09/2019 1121 lượt xem

Đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất khu vực phía Đông thị xã Đông Triều

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1CyJREld8e_3IQot-hWSfW0GqC8Abxj7i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j0gRjguArn33uCyAhwAzCWU13uy-i6Ql/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu