Thông báo và quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây 2 bên bờ tuyến kênh số 1 và đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch


06/11/2019 850 lượt xem

Thông báo và quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và trồng cây 2 bên bờ tuyến kênh số 1 và đê phản áp hồ Nội Hoàng Đông - Mỏ Nam Tràng Bạch

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1xIno769ayj_0yBjWuHmN5xV526uiDUUd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zre1bU9duMaKRL2kUZse0LYl8tWCkLCE/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty