Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định


06/05/2024 171 lượt xem

Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/công bố thông tin chi trả cổ tức.pdf


Danh mục : Hoạt động của công ty