Tạm dừng thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


31/03/2020 1145 lượt xem

Tạm dừng thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1v8NqLKXWhu7nE7JLyOFf9b5k_gxnVIo6/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty