Thông báo dự thảo văn kiện trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


29/04/2020 545 lượt xem

Thông báo dự thảo văn kiện trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1lN_MgOsh9XMFTDFfbDWjQ2JGygcLSl8X/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty