Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


26/02/2024 215 lượt xem

Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vui lòng truy cập đường link để biết thông tin chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1WErUuDjIffxZNZg7hXsOC8JSpQ1rBQRl/view?usp=sharing