Dự thảo ĐHĐCĐ bất thường năm 2020


16/11/2020 1205 lượt xem

Dự thảo ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/11UBJHHJTCjNDevo6sebnk8BiM8OJVxFY/view?usp=sharing