Đăng ký thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024


27/02/2024 512 lượt xem

Đăng ký thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Vui lòng truy cập link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1J4LZaK76Yk_qnxdwx0cIfHSC9bUIUv14/view?usp=sharing