Công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


03/03/2020 1536 lượt xem

Công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1pkP12QQzFCe0Kkdt_yv7FoKoDI7Pc9-F/view?usp=sharing