Công bố công văn số 11483/VSDC-ĐK.NV ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi loại chứng khoán từ loại "chuyển nhượng có điều kiện" sang loại "tự do chuyển nhượng"


11/10/2023 304 lượt xem

Công bố công văn số 11483/VSDC-ĐK.NV ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi loại chứng khoán từ loại "chuyển nhượng có điều kiện" sang loại "tự do chuyển nhượng"

Vui lòng truy cập đường link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1TX9tM-Mrc5na90V1CZWO6nydajH4WaHl/view?usp=sharing