Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường


22/10/2020 818 lượt xem

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1NBz04Bufaf_iZBFwp433jvkV1BgilGFW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e-TspMd2NFg8-99KsBh36YGk9H9y6hwF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aCAWb25FZQDu8dlIG3TfgjS0KkJcnePT/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty