Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020


20/10/2020 104 lượt xem

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1F4gIZbPlXCkBDmsjjCgxXLOeGnDuXarv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rdOgIhwl8dRsgz_rIi0dppTHUOyj2LiV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17x4Cvkc70R7gGTNf1C1edMXsXtEV6XWQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A5MkrbWq6YY6f9PKkXLzCyzM53N0-XkA/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty