Thông báo, quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua áo bông và xà phòng BHLĐ năm 2019


11/12/2019 264 lượt xem

Thông báo, quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua áo bông và xà phòng BHLĐ năm 2019

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1P4GMtRQ6oPiySTgr2jBOB1MxoJDkLsCB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y417XM4F4Owfa5EJOQSPuBm7tk0sclEB/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty