Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024


08/04/2024 216 lượt xem

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết truy cập link: https://congtycophan397.com.vn/files/1/trangweb397(2024)/Thong bao moi hop DHDCDTN nam 2024.pdf

Nội dung DHCD thường niên năm 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1AlFHE1svIwzSOaroOoP-Y-95GUtALaQz?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty