Thông báo dự thảo văn kiện trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023


09/03/2023 252 lượt xem

Kính gửi quý Cổ đông Thông báo dự thảo văn kiện trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đề nghị quý Cổ đông nghiên cứu và gửi ý kiến về Công ty theo quy định

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1k84KzVnn3y43WedquP0sKNbOIKdpg2TU/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty