Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020


24/12/2019 164 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1rYTl98B2h4QYT0irCvrWPnQV2sq4OD4d/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty