Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020


26/11/2019 210 lượt xem

Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1_xWu_VPiO9Jta5WFs6fDXnFBz8W5rqfD/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty