nghị quyết về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vppns chủ sở hữu


28/04/2023 289 lượt xem

nghị quyết về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vppns chủ sở hữu

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1T_wuUatGLBWvG0DOrHmlXEPx7oaM_Q-V/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty