Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các quy chế, điều lệ được sửa đổi theo quy định mới của pháp luật Nhà nước sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 16/4/2021


26/03/2021 101 lượt xem

Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các quy chế, điều lệ được sửa đổi theo quy định mới của pháp luật Nhà nước sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 16/4/2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1ZdN0ozndRoUYGa-2KdMtpoQnnXuhr__R/view?usp=sharing


Danh mục : Hoạt động của công ty