Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2021


29/06/2021 120 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1hXwUoHcClbV69gnwkZb5ujI3bFxjOrNi/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu