Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý I năm 2023


26/12/2022 252 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý I năm 2023

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1pm-7-2X1RR7vHpy-IhIbqHdXeuooUA7B/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu