Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020


16/12/2019 1174 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1bqL2aLcasCHzZLzBhM-ogsD4JVzAKR_i/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu