Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2021


24/02/2021 114 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/15iBJyg2_vsBqG4E14lmE49zx-fPiWerf/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu