Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý I năm 2020


28/11/2019 1003 lượt xem

Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý I năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1EjYT_QcIHdlJ_6CckSE5Qkh-1uws0f9Y/vie


Danh mục : Hồ sơ thầu