Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, tuy ô thuỷ lực, mặt bích, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2023


14/12/2022 287 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, tuy ô thuỷ lực, mặt bích, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2023

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1MXeI7qHlOzG3HG88uqI6mNvSAZZas66M/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu