Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX của thiết bị Caterpillar (CAT) phục vụ cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2022


13/12/2022 256 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX của thiết bị Caterpillar (CAT) phục vụ cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1OwYZS5On1jg7pF3L1ZGi2xMmrExx40Fv/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu