Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2020


03/09/2020 111 lượt xem

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1CGHtTXm1v_Aulg0nIrU7yzdU1I3WVzrK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zj7khWkOnmwbMM7CggfH4NdBQtBpxn3H/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu