Về việc trở thành công ty đại chúng của Công ty Cổ phần 397
Thứ Sáu, 27/07/2018

     Ngày 26 tháng 07 năm 2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 4655/UBCK-GSĐC  về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần 397.

     Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về việc trở thành công ty đại chúng như sau: