VĂN KIỆN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Thứ Ba, 9/04/2019

https://drive.google.com/file/d/1tAHpAnBIb8qGrvKBARP2PCwJhTWCdGdS/view?usp=sharing