Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ĐCĐ bất thường 2018
Thứ Tư, 28/11/2018

Kính gửi các cổ đông của Công ty Cổ phần 397.

Công ty 397 kính gửi tới các cổ đông của công ty về thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chúng khoán gửi VSD