Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thứ Hai, 24/12/2018

Kính gửi các quý cổ đông của Công ty cổ phần 397

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397 trần trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

DHDCDBT2018

Tài liệu về đại hội được đăng tải tại đường link này:

DHDCDBT2018F