Đăng ký danh sách chốt thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thứ Tư, 13/03/2019

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-TBC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. cụ thể như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

–     Ngày tổ chức: dự kiến ngày 19/04/2019

      Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty Cổ phần 397. Số 151 khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 –    Thông tin đã được công bố ngày 05/03/2019 trên Website, tại địa chỉ:

www.congtycophan397.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần 397

Mã chứng khoán: BCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019.

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 – Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết

 – Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 19/04/2019

 – Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần 397. Số 151 khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 – Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.