Công ty Cổ phần 397 được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Thứ Ba, 2/10/2018

Ngày 26 tháng 9 năm 2018 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 81/2018/GCNCP-VSD cho công ty Cổ phần 397. Công ty cổ phần căn cứ giấy chứng nhận để thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu BCB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.