Công ty cổ phần 397 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.
Thứ Năm, 13/12/2018

 Ngày 13/12/2018 Đảng ủy Công ty cổ phần 397 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ Công ty.
Đồng chí Thượng tá Trần Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp giới thiệu các Nghị quyết.


Các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/W về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Các Kết luận là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết; nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong Nghị quyết. Đồng thời, phải nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, uốn nắn những nhận thức không đúng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, nhận thức sai trái, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động./.