BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Để đảm bảo minh bạch thông tin đại chúng. Công ty Cổ phần 397 kính gửi tới toàn thể Cổ đông của công ty các bản BCTK sau kiểm toán để các cổ đông theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty cổ phần 397.

Các thông tin số liệu đều được công bố trên hệ thống thông tin IDS Plus dành cho công ty đại chúng theo đúng quy định

     (Các thông tin cập nhật sẽ được viết thêm nội dung trong thư mục này)

 

  1. Báo cáo tài chính năm 2016
  2. Báo cáo tài chính giao đoạn CPH 01/01/2017 đến 09/04/2018
  3.